Regulami kart podarunkowcyh

I. INFORMACJE OGÓLNE

Obowiązuje od 09.08.2023 r.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży Kart Podarunkowych w sklepie internetowym nartywaw.pl
 2. Treść Regulaminu udostępniona jest na stronie internetowej nartywaw.pl pod adresem https://nartywaw.pl/regulamin-sklepu-nartywaw-pl/, w formie która umożliwia jego utrwalenie i wydrukowanie oraz w biurze nartywaw celem zapewnienia możliwości zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
 3. Definicje:
  a) Sprzedawca – rozumie się przez to Creative Works Consulting Bartosz Konopacki z siedzibą Nowolipki 23, 01-006 Warszawa, o nr NIP: [5213239437], REGON: [142972440],, która działając we własnym imieniu i na własny rachunek dokonuje sprzedaży Kart Podarunkowych.
  b) Kupujący – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupu Karty Podarunkowej za określoną kwotę pieniężną.
  c) Posiadacz Karty – Kupujący lub osoba, która przedstawia Kartę Podarunkową w celu jej realizacji,
  d) Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym nartywaw.pl
  e) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Karty Podarunkowej ze Sprzedawcą,
  f) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie wartości Karty Podarunkowej oraz sposobu dostawy i płatności,
  g) Karta Podarunkowa – znak legitymacyjny, wydawany na okaziciela, zawierający określony numer seryjny uprawniający do skorzystania z usług Narty Waw na ul.Al. Prymasa Tysiąclecia 103 (park im. Edwarda Szymańskiego), 01-424 Warszawa zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanej Karty Podarunkowej.
  h) Usługi – rozumie się przez to usługi oferowane przez Sprzedawcę w nartywaw w ofercie znajdującej się na stronie internetowej nartywaw.pl
  i) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, którą reguluje ustawa z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm.)

II. ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPU KART PODARUNKOWYCH

 1. W celu dokonania Zamówienia i zakupu Karty Podarunkowej przez Kupującego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
 2. Kupujący może dokonać Zamówienia i zakupu Karty Podarunkowej poprzez rejestrację w Sklepie i założenie konta bądź przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Dokonanie rejestracji w Sklepie nie jest jednoznaczne obowiązkiem dokonania zakupu. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne zakupy dokonywane są przez zalogowanie na założone przez siebie konto poprzez podanie loginu (e-mail) i hasła bądź kupienie bez rejestracji i podanych danych takich jak: email, numer telefonu, imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto.
 3. W przypadku założenia konta w Sklepie, Kupujący obowiązany jest do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do konta. Kupujący zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 4. Kupujący może w każdej chwili usunąć swoje konto. Usunięcie konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Kupującego z systemu internetowego Sklepu. Kupujący może wysłać w/w prośbę na adres e-mail biuro@nartywaw.pl
 5. Dokonanie zakupów w Sklepie związane jest z prawidłowym wypełnieniem Formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie wymaganych w Formularzu zamówienia danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu e-mail, wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu.
 7. W razie powzięcia przez Sprzedawcę wątpliwości, co do osoby Kupującego bądź, co do złożonego Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 8. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  b) w formie przedpłaty (przelew) – na konto sprzedawcy wskazane w zamówieniu. Przy wyborze formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie, w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane. Przy płatności dokonanej w piątek do godz. 13:00 wysyłka Karty Podarunkowej kurierem nastąpi w kolejnym roboczym dniu po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Creative Works Consulting Bartosz Konopacki bądź odbiór będzie możliwy w serwisie nartywaw.
  c) płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w serwisie narty waw.
 9. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru Karty Podarunkowej:
  a) Przesyłka kurierska,
  b) Odbiór osobisty w serwisie narty waw.
  c)Wysyłka karty podarunkowej formą elektroniczną.
 10. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia jeżeli:
  a) Zamówienie złożono na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu zamówień,
  b) Zamówienie złożono z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

III. KARTA PODARUNKOWA I USŁUGI

 1. Karta Podarunkowa jest wydawana w formie eleganckiej karty zapakowanej w ozdobną Kopertę baz w formie elektronicznej.
 2. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty jej zakupu. Po upływie wskazanego terminu i niewykorzystania jej w całości lub w części, wartość Karty Podarunkowej zostaje utracona.
 3. Karta Podarunkowa opiewa na dowolną kwotę wybraną przez klienta ale nie mniejszą niż 100 zł.
 4. Kartę Podarunkową można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wartości wybranych Usług.
 5. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Karty Podarunkowej, która opiewa na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych Usług.
 6. Zgodnie z życzeniem Posiadacz Karty Podarunkowej może dopłacić do Karty Podarunkowej jeżeli wartość Usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Karty Podarunkowej.
 7. Karty Podarunkowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych Usług z oferty nartywaw.
 8. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Podarunkowej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 9. Kartę Podarunkową można nabyć w salonie narty waw. Nabycie Kart Podarunkowych w nartywaw nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 10. W celu uzgodnienia terminu realizacji Usługi prosimy o uprzedni kontakt z recepcją pod nr tel. 507 680 878 , e-mail: biuro@nartywaw.pl
 11. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umówioną Usługę będzie Karta Podarunkowa.
 12. Kartę Podarunkową należy okazać w serwisie narty waw przed skorzystaniem z Usługi.
 13. Przy płatności za pomocą płatności Online lub przelewem za zakup Karty Podarunkowej, rezerwacji na Usługę w ramach Karty Podarunkowej można dokonać dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego.
 14. Ceny Usług podane w Sklepie są cenami brutto – zawierającymi niezbędny podatek VAT.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Usług do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny zamówionych Usług złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ((t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży tj. od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nartywaw.pl
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail z informacją o zablokowaniu kwoty na Karcie Podarunkowej.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za zamówioną kartę .
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Karty Podarunkowej z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument powinien odesłać Kartę Podarunkową na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Kupujący odeśle Kartę Podarunkową przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Karty Podarunkowej.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy.

V. REKLAMACJA

 1. Kupujący ma prawo do składania reklamacji dotyczących Kart Podarunkowych.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu wady w Karcie Podarunkowej.
 3. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w salonie narty waw bądź drogą mailową na adres biuro@nartywaw.pl.
 4. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), oraz dokładny opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania od Kupującego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo.
 6. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową ODR. Zgodnie z dyspozycją art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana (Kupującego) danych osobowych jest Sprzedawca (Creative Works Consulting Bartosz Konopacki.) z siedzibą w Warszawa 01-006, przy ul. Nowolipki 23, NIP: [5213239437], REGON: [142972440],
 2. Sprzedawca jako administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną:biuro@nartywaw.pl
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Odbiorcą danych osobowych Kupującego będą wspólnicy i pracownicy Sprzedającego w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 6. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy.
 7. Kupujący Posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Kupującego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy.

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem – sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
 5. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany w otrzymanym e-mailu po złożeniu Zamówienia.
 6. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail:  biuro@nartywaw.pl lub za pośrednictwem telefonu tel.:
  507680878